Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Boekingen en reserveringen

Om een boeking te maken dient een aanvraag te worden ingediend via onze officiële kanalen. Dit kan via het contact formulier op de website of via e-mail. Na ontvangst van de aanvraag zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om het juiste pakket te kunnen bepalen aan de hand van uw wensen. Na ondertekening van het voorstel zal een reservering naar u worden opgestuurd. Deze reservering wordt officieel bekrachtigd na ontvangst van de aanbetaling.

 • Prijzen en geldigheid

Het voorstel
De kosten voor het fiets evenement staan beschreven in het voorstel. Deze kosten zijn gebaseerd op het delen van hotelkamer en/of tent, tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn altijd exclusief vliegtickets. Door deze Algemene Voorwaarden te ondertekenen gaat u akkoord met de kosten in het bijbehorende voorstel. U vindt uw specifiek uitgewerkte en overeengekomen voorstel bijgevoegd bij de correspondentie aangaande dit contract.

Betalingsvoorwaarden
Na het ondertekenen van het contract zal een aanbetaling van 70% worden opgemaakt. Ontvangst van de betaling zal gezien worden als officiële bevestiging van de reservering. Het restant van 30% dient uiterlijk 4 weken voor de start van het evenement te worden voldaan. In het geval dat de reservering plaatsvindt binnen 4 weken voor de start van het evenement wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht en dient per ommegaande te worden voldaan.

 • Uw ervaring

Tijdens het evenement zullen we verschillende gebieden van het Sultanaat van Oman doorkruisen. Hierbij ontmoeten wij verschillende standaarden betreffende comfort op het gebied van accommodatie, transport, veiligheid, hygiëne, medische faciliteiten en infrastructuur. Deelname brengt de kans op blessures, psychologisch trauma, ziekte, schade aan of verlies van (persoonlijke) eigendommen en andere ongemakken met zich mee. U accepteert dergelijke risico’s, in hoeverre dit van u verwacht kan worden.

In voorbereiding op het evenement beroepen wij ons op lokaal verkregen informatie en kennis en ook adviezen van lokale overheden, autoriteiten en commerciële bronnen. Het is uw verantwoordelijkheid om hiervan kennis te nemen. Door te ondertekenen beaamt u dat uw keuze tot deelname is gemaakt na beraadslaging van dergelijke beschikbare kennis en informatie en gaat u akkoord de bij de activiteiten behorende risico’s te accepteren.

 • Disclaimer

Waar wij diensten aanbieden, doen wij dit met uiterste zorg en bekwaamheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de daden of verzuim van derden, waaronder gidsen en dienstverleners, waarbij mogelijk verlies of schade wordt geleden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een deelnemer die lokale wetten of regels overtreedt. Onafhankelijk gemaakte afspraken, die geen onderdeel uitmaken van een evenement door ons georganiseerd, is volledig op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect lijdt in verband met dit contract. Deze disclaimer, zoals hierboven beschreven, is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of te wijzigen, voor zover dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten.

 • Annulering

Door Jar of Treasures (Untravelled Roads)
Wij behouden het recht voor tot annuleren van het evenement (of delen hiervan) wanneer dit nodig geacht wordt, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Hiervan zullen wij u op de hoogte stellen en mogelijke alternatieven aanbieden. Mocht de prijs van dergelijke alternatieven lager uitvallen dan het originele voorstel zal het verschil worden terugbetaald. Wanneer u het alternatief afwijst zullen wij de betalingen die u aan ons gedaan heeft vergoeden, minus reeds gemaakte kosten met betrekking tot het organiseren en voorbereiden van het evenement. We aanvaarden geen aansprakelijkheid mochten er in deze situatie bijkomende kosten ontstaan aan uw zijde.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid bij enige vertraging, verandering of annuleren van het evenement (of delen hiervan) veroorzaakt door Force Majeure. Onder Force Majeure, ook wel overmacht genoemd, valt o.a. oorlog, dreiging van oorlog, opstand, burgerloog, terroristische activiteit, arbeidsconflicten, staking, ziekte, pandemie, rampen van industriële of nucleaire aard, slecht weer of brand. Wanneer wij het evenement (of delen hiervan) moeten staken vanwege Force Majeure (overmacht) of vanwege een besluit van de (plaatselijke) overheid zullen wij betalingen aan ons, minus reeds gemaakte kosten, vergoeden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid mochten er in deze situatie bijkomende kosten ontstaan aan uw zijde.

Door u
Wanneer u wenst om uw boeking (of delen hiervan) te annuleren, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De datum waarop de op schrift gestelde annulering door ons is ontvangen zal leidend zijn voor de afhandeling ervan. Verlies van betaalde kosten is als volgt vastgesteld (tenzij anders overeengekomen).

 • Tot 12 weken voor de start van het evenement – 30% van de totale kosten
 • 4 tot 12 weken voor de start van het evenement – 70% van de totale kosten
 • 0 tot 4 weken voor de start van het evenement – 100% van de totale kosten

Wanneer u in gebreke blijft met betrekking tot de betalingsvoorwaarden welke zijn uiteengezet onder sectie 2b van deze Algemene Voorwaarden zal het contract worden ontbonden. Er zullen geen terugbetalingen worden gedaan mocht u het evenement om enige reden (moeten) verlaten nadat deze is begonnen.

 • Aanpassingen

Van der boeking
Wanneer u wenst om uw boeking (of delen hiervan) voor, tijdens of na het evenement te wijzigen zal dit in overleg met ons moeten plaatsvinden. Bijkomende kosten (inclusief organisatorische en/of administratieve kosten) zullen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd. Aanpassingen worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring van onze kant.

Van het evenement
Wij behouden het recht voor om de route aan te passen wanneer dit naar oordeel van de reisleider noodzakelijk is voor een goede voortgang van het evenement. Aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn wanneer er sprake is van overmacht, slechte wegen, weersomstandigheden, beschikbaarheid van transport, autopech, fysieke conditie van de deelnemers of andere omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. U gaat ermee akkoord dat deze aanpassingen gemaakt kunnen worden. Waar van toepassing zullen wij u van dergelijke aanpassingen op de hoogte stellen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies van plezier, vertraging of enige vorm van compensatie naar aanleiding van wijzingen welke het gevolg zijn van overmacht (Force Majeure).

 • Autoriteit

Tijdens het evenement is de beslissing van de evenement-leider, gids of bedrijfsvertegenwoordiger leidend aangaande alle zaken met betrekking tot de veiligheid en de goede voortgang van het evenement. Ten alle tijden bent u gebonden om strikt de wetten, regels en gebruiken van het land op te volgen. Mocht u zich hier niet aan houden, of het welzijn van de groep en/of het evenement in gevaar brengen, behoudt de evenement-leider, gids of bedrijfsvertegenwoordiger het recht u te verzoeken het evenement per direct te verlaten zonder recht op enige vorm van terugbetaling.

 • Veiligheid

Helmen zijn verplicht tijdens alle fiets activiteiten. Zo nodig zijn wij bereid en in staat om advies te geven op het gebied van passende kleding en beschermende uitrusting. Wij, en betrokken dienstverleners, aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer instructies op het gebied van veiligheid niet worden opgevolgd. Wanneer u verkiest om delen van het evenement zonder toezicht en begeleiding te ondernemen doet u dit op eigen risico en aanvaardt u de aansprakelijkheid dat dergelijke activiteiten mogelijk (zwaar) letsel tot gevolg kunnen hebben.

 • Klachten

Wanneer u klachten heeft over uw deelname aan een evenement horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Waar mogelijk zullen wij actie ondernemen. Wanneer u niet tevreden bent met de oplossing en reactie van onze vertegenwoordiger ter plaatse, en de verwachting is dat uw plezier hierdoor aanzienlijk getroffen wordt, dient u ons schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen onze best doen om het probleem voor u op te lossen. Wanneer u, na afloop van het evenement, ervaart dat uw klacht niet op de juiste manier is afgehandeld, dient u ons hiervan binnen 30 dagen op de hoogte te stellen.

 • Reisdocumenten

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is na afloop van het evenement. U bent zelf verantwoordelijk om bij de geldende autoriteiten na te gaan of en welke vaccinaties van toepassing zijn voor verblijf in Oman. Vliegtickets zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer, wij adviseren graag. Verzekering(en) worden behandeld onder punt 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 • Reeds bestaande medische aandoening(en)

Het is uw verantwoordelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele medische aandoeningen en voedselallergieën waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze het risico verhogen dat u medische zorg nodig heeft tijdens het evenement. Of van de mogelijkheid dat het invloed kan hebben op de voortgang van het evenement, voor u of andere deelnemers. We behouden het recht voor, uw deelname af te breken, zonder recht op terugbetaling, wanneer uw fysieke conditie de voortgang van het evenement voor u of mede-deelnemers onmogelijk maakt. Of wanneer redelijkerwijs verwacht kan worden dat de veiligheid van u of anderen in het geding is.

 • Gezondheid en fitheid

Om deel te nemen aan onze fiets evenementen verwachten wij dat alle deelnemers in goede fysieke en mentale conditie zijn, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze voldoende is om het evenement te voltooien. De benodigde training en voorbereiding is naar eigen inzicht, wij adviseren u hierin graag. Wij behouden het recht om uw deelname te annuleren, met behoud van terugbetalen minus gemaakte kosten, wanneer wij vast moeten stellen dat uw voorbereiding duidelijk onvoldoende is en het gevaar van het succes van het evenement als geheel in het geding is.

 • Verzekering(en)

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk zich te verzekeren tegen elke vorm van risico of letsel welke het gevolg kan zijn van deelname aan activiteiten tijdens het evenement. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (medische) schade welke het gevolg zouden kunnen zijn van deelname. Claims voor dergelijke schade, inbegrepen maar niet beperkt tot, verlies, diefstal, vertraging of annulering van vluchten of fysiek letsel zullen moeten ingediend worden bij een verzekeringsmaatschappij. Om die reden is het ten zeerste aan te raden uzelf tegen deze risico’s te verzekering voorafgaande aan deelname van een door ons georganiseerd evenement.

 • Publiciteit

U gaat er mee akkoord dat wij foto’s en video’s van u, gemaakt tijdens het evenement, kunnen gebruiken voor publiciteit en promotie doeleinden via onze (sociale) media kanalen. Zonder dat wij hiervoor een vergoeding hoeven te betalen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 • Privacy

Voorafgaand en tijdens het evenement zal persoonlijk informatie worden vergaard. Dergelijke informatie dient slechts om ons in staat te stellen u diensten en producten aan te bieden welke van belang zijn voor het evenement. Deze informatie kan tevens vergaard worden door derden wanneer er extern diensten aan ons geleverd worden. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van aanvullende diensten of producten welke mogelijk interessant voor u zijn. Ze zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de hierboven genoemde persoonlijke informatie en ons inzetten deze te beschermen. We zullen nooit persoonlijke informatie delen met anderen buiten onze organisatie zoals uw naam, adres, telefoon nummer of paspoort gegevens, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer wij door de wet zijn genoodzaakt deze informatie vrij te geven. Onder geen beding zullen wij persoonlijke gegevens verkopen aan derden.